Anotace

Článek popisuje softwarovou aplikaci z oblasti Financial Research Software, která slouží k hledání obchodních příležitostí na finančních trzích. Software je určený pro analytiky a portfolio manažery obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Přidaná hodnota aplikace nespočívá pouze ve špičkových sofistikovaných nástrojích datové analýzy, statistiky a pravděpodobnosti, ale zejména v tom, že se uživateli dostává do rukou hotové workflow jednotlivých obchodních přístupů, takže kdokoliv může participovat na využití obchodních příležitostí, které globální finanční trh nabízí.

Software pro simulaci chování obchodních systémů

V dnešním postu se podíváme na tvorbu našeho týmu z ptačí perspektivy. Náš tým je strůjcem softwarové aplikace (tzv. Financial Research Software), který bude sloužit pro hledání obchodních příležitostí a jejich následné testování. Tuto aplikaci mohou využít analytici a portfolio manažeři obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Aplikace nepřináší pouze další nástroje pro efektivní správu finančních aktiv – primárním cílem aplikace je přinést uživateli workflow, které jej intuitivně provede světem profesionální datové analýzy, statistiky, potažmo pravděpodobnosti a tradingu s cílem maximálně vytěžit obchodní příležitostí, které se na globálním finančním trhu objevují.

Už na začátku je vhodné si uvědomit, že hledání obchodních příležitostí a následná stavba obchodních systémů, je velmi komplexní proces, který v sobě zahrnuje činnosti ze spousty různých oblastí (tzv. stavební bloky). Z tohoto důvodu si pro identifikaci a klasifikaci jednotlivých „stavebních bloků“ vytvoříme dvě kategorie, horizontální a vertikální škálování, které nám pomohou při pochopení fungování aplikace.

Horizontální škálování

Cílem horizontálního škálování je shlukovat obchodní příležitosti dle obchodních přístupů. Obchodním přístupem je styl (s trochou nadsázky lze říci business model), jakým se obchodník snaží dosáhnout zisku. Příkladem budiž obchodní přístup relative values, do kterého můžeme zařadit druhy arbitráží, long/short strategie, pair-trading apod. Společným jmenovatelem přístupu je fakt, že obchodník hledá dvojice finančních aktiv, které mezi sebou mají nějakou „ekonomickou“ vazbu a sleduje vzájemné (relativní – odtud plyne název přístupu relative values) ocenění těchto dvou aktiv. V situaci, kdy dojde k distorzi mezi relativním oceněním, obchodník nalézá obchodní příležitost (tzv. svůj trh) a tuto situaci využívá otevřením obchodních pozic, které profitují z postupného vymizení této „chyby“ v ocenění (výše nazváno jako distorze). Toto schéma ilustruje situace, která nastala po pádu Lehman Brothers. Na trhu nastal stav, kdy byly v důsledku globálního napětí a zvýšené volatility ceny CDS na vládní dluhopisy České republiky vyšší než ceny CDS na dluhopisy české společnosti ČEZ. Viděno optikou teorie, která říká že „riziko jedné společnosti“ = „riziko země, ve které se společnost obchoduje“ + „specifické riziko odvětví/konkrétní firmy“ se jeví tato situace jako nesmyslná. V okamžiku, kdy takových stresových událostí nastane víc, nastává samozřejmě i více těchto obchodních příležitostí. Motivací uživatele modulu relative values je tyto distorze objevovat v reálném čase a využívat obchodní příležitostí, které tyto situace nabízí. Všimněte si, že v tomto schématickém popisu procesu odhalení a využití obchodní příležitosti není žádná zmínka o „predikci budoucí hodnoty“. Velmi často se obchodníci upínají na „predikci a forecasting“ budoucích hodnot, nicméně absolvovat tuto nesmírně složitou disciplínu není často nezbytné, jak napovídá uvedený příklad.

Aplikace je konstruována tak, že 1 obchodní přístup = 1 modul. Obchodní přístupy uvažované v aplikaci jsou:

Vertikální škálování

Vedle obchodních příležitostí, existuje celá řada dalších oblastí (stavebních bloků), které přispívají k odhalování obchodních příležitostí, tvorbě obchodních systémů nebo zvyšování jejich výkonnosti. Vertikální škálování rozděluje obchodní systém na stavební bloky, které mají v jeho rámci specifickou roli. Tyto bloky lze v mezikroku shlukovat do oblastí, které technicky přispívají k tvorbě a řízení obchodních strategií (trading, optimalizace portfolia, statistika a pravděpodobnost). Smyslem vertikálního škálování je ilustrace návaznosti prací (= návaznost aplikací jednotlivých metodických balíčků/bloků) při tvorbě obchodního systému. Bloky, ze kterých se obchodní strategie skládají, jsou:

Blok

Oblast

vstupní pravidla Trading
money management
risk management
výstupní pravidla
modely popisující danou časovou řadu Statistika charakterizující závislost chování ceny a dosahovaných výsledků
persistence vývoje časové řady
aproximovaná entropie časové řady
kontinuální optimalizace finančních aktiv zahrnutých v  portfoliu za účelem minimalizace rizika/maximalizace  výnosu Optimalizace portfolia

Charakter týmu

Z výše uvedených odstavců vyplývá, že náš tým, byť se věnuje tématům velice blízkým tradingu, není specializovaný pouze na trading. Exekuce, řízení pozice a výstupní pravidla jsou samozřejmě nedílnou součástí naší práce, ale fakticky je to pouze jedna z oblastí, které se tým věnuje. Oblasti, kterým se tým věnuje, úzce souvisí s vytvoření aplikace, která obsahuje moduly pro testování a stavbu obchodních systémů. Přičemž platí, že 1 modul = 1 obchodní přístup. Každý obchodní přístup pak může samozřejmě generovat spoustu obchodních systémů (strategií).

Závěr

Uživateli (analytikovi/portfolio manažerovi) se tímto způsobem dostává do rukou robustní nástroj, který pomůže najít a využít obchodní příležitost až do jejího zániku, aby mohl vzápětí najít příležitost další, protože jak se říká „strategies die, skills survive“.

15. 4. 2019 jsme se zúčastnili konference E-commerce 4.0 pořádané v Praze v Microsoftu. Vláďa Vacula představil MTA software, který získává a analyzuje názory uživatelů vybraného segmentu produktů. Ve verzi POC tak máme například staženo a analyzováno přes 1 milion recenzí k produktům v segmentu digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů.

Konference přinesla cennou zpětnou vazbu a nové leady. Zástupce eshopů zaujala především možnost získání informací o produktech, které plánují zařadit do portfolia.

Vláďa Vacula v panelové diskuzi

Vláďovu prezentaci si můžete prohlédnout na Slideshare, report z konference je k dispozici na webu ctit.cz.

PR

Překročili jsme počet 1 miliónu postahovaných recenzí v českém jazyce k produktům v segmentu digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů. Počet produktů a jejich recenzí v našem datasetu tak stále roste.

Přijďte si poslechnout více informací o technologiích pro získávání a analýzu názorů uživatelů na produkty na konferenci E-commerce 4.0, již 15.4.2019 v Praze v Microsoftu.
Více informací: www.ctit.cz/e-commerce-4.0.

Vladimír Vacula

Připravujeme web AnalyticalPlatform.com. Aneb jak jsme začali zobrazovat výstupy našeho „Financial research software“ týmu nejdříve v rámci wordpressové stránky www.objektivni.info a následně se přeorientovali na komplexní Analytical Platform. (Pokračování textu…)

Sorry, this entry is only available in Angličtina (Usa).

Jak jsme Vás informovali v našich předchozích příspěvcích, náš tým se nezabývá pouze state-of-art technologiemi a researchem obchodních strategií, které využívají hedgové fondy. Do našeho portfolia patří i běžné a relativně jednoduché reportovací a analytické nástroje. Jedním z těchto nástrojů je intuitivní stock screener, který můžete využít k jednoduchému seřazení “nejlepších” titulů dle Vámi navolených preferencí.

Další stock screener?

Většina stock screenerů je založena na tom, že máte k dispozici určitý universe (množinu) aktiv, který prostřednictvím filtrů (které máte k dispozici) prosíváte, dokud Vám nezbydou taková aktiva, která vyhovují předvoleným kritériím. Uživatelskou nevýhodou takového workflow je ten fakt, že potřebujete přesně vědět, co hledáte. Valná většina “hledajících” uživatelů ovšem v počátečním okamžiku neví přesně, dle jaké metodiky svoje výstupy hledá.

Náš stock screener tento fakt respektuje a řeší jej pomocí dvoustupňové klasifikace výstupu.

Jak to funguje?

V našem screeneru nejprve intuitivně volíte priority (technicky vyjádřeno se jedná o filtry), díky kterým vyjadřujete svoje preference (měna investice, riziková averze, investiční horizont apod.). Díky těmto preferencím nadefinujete metodu hodnocení skenované množiny aktiv, a tedy v důsledku Vašeho výběru dojde k nastavení hodnoticího modelu, který škáluje jednotlivé assety do žebříčku.

Black box, o kterém nevím, co uvnitř dělá?

Na výstupu dostanete seznam akcií, které i) vyhovují Vašim prioritám a ii) jsou seřazeny “od nejlepšího” dle hodnocení modelu, který reflektuje Vaše preference. Jednotlivá kritéria obsažená v hodnoticím modelu uvidíte ve výstupní tabulce spolu s ohodnocenými assety.

Nemůže se tedy stát, že byste nevěděli proč a jak model k výsledku došel. Hodnoticí model není pouze transparentní, ale je také libovolně upravitelný prostřednictvím nastavení indikátorů, které komplexní hodnoticí model utváří. Tuto funkci mohou ocenit zejména odborně zdatní analytici, kteří si dle vlastního úsudku přejí určité technické indikátory preferovat, nebo naopak diskriminovat.

Pokud Vás zajímá více o této aplikace, sledujte náš web nebo se na nás přímo obraťte.

Michal Dufek