Od února běží testovací provoz našeho automatického obchodního systému Momentum Formula postaveného na ropě a zlatě. V příspěvku reportujeme výsledky systému.

Start testu 15/2/2019
Počet testovaných dní 138 (ke dni 2/7/2019)
Počet obchodů 74
Hodnota kapitálu 15/2/2019 1 000 USD
Hodnota kapitálu 2/7/2019 1 158 USD
Zisk (YTD) 15.8 %
Riziko (maximální propad) 11.42 %
Zisk přepočtený ročně (=pokud by se stejně dařilo po celý rok) 47 %
SharpeRatio (počet jednotek zisku na jednu jednotku risku) 2.18

Příkazy jsou exekuovány prostřednictvím Interactive Brokers.
Výsledky jsou zobrazeny včetně chyb, které se v průběhu období staly (například systém o víkendu spadl).

Systém jsme v průběhu sledovaného období dále vylepšili. Odstranili jsme chyby v infrastruktuře, a dále jsme obohacovali model o nové informace, abychom eliminovali propady. Níže se můžete podívat na propady, kterých dosahuje reportovaná strategie (modrá křivka) a propady ve zlepšené verzi, kterou budeme brzy nasazovat do ostrého provozu (oranžová křivka).

Rizikovost tohoto systému v případě ropy je okolo 5 % (to znamená, že strategie zaznamenala největší pokles hodnoty majetku o cca 5 %). Podkladové aktivum (ropa) za sledované období (2015 – konec 2018) vykazuje maximální propad okolo 50 % (poklesová epizoda červen 2015 – únor 2016, další pak září 2018 – prosinec 2018).

Vedoucí vývoje FRS, Michal Dufek

Anotace

Článek popisuje softwarovou aplikaci z oblasti Financial Research Software, která slouží k hledání obchodních příležitostí na finančních trzích. Software je určený pro analytiky a portfolio manažery obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Přidaná hodnota aplikace nespočívá pouze ve špičkových sofistikovaných nástrojích datové analýzy, statistiky a pravděpodobnosti, ale zejména v tom, že se uživateli dostává do rukou hotové workflow jednotlivých obchodních přístupů, takže kdokoliv může participovat na využití obchodních příležitostí, které globální finanční trh nabízí.

Software pro simulaci chování obchodních systémů

V dnešním postu se podíváme na tvorbu našeho týmu z ptačí perspektivy. Náš tým je strůjcem softwarové aplikace (tzv. Financial Research Software), který bude sloužit pro hledání obchodních příležitostí a jejich následné testování. Tuto aplikaci mohou využít analytici a portfolio manažeři obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Aplikace nepřináší pouze další nástroje pro efektivní správu finančních aktiv – primárním cílem aplikace je přinést uživateli workflow, které jej intuitivně provede světem profesionální datové analýzy, statistiky, potažmo pravděpodobnosti a tradingu s cílem maximálně vytěžit obchodní příležitostí, které se na globálním finančním trhu objevují.

Už na začátku je vhodné si uvědomit, že hledání obchodních příležitostí a následná stavba obchodních systémů, je velmi komplexní proces, který v sobě zahrnuje činnosti ze spousty různých oblastí (tzv. stavební bloky). Z tohoto důvodu si pro identifikaci a klasifikaci jednotlivých „stavebních bloků“ vytvoříme dvě kategorie, horizontální a vertikální škálování, které nám pomohou při pochopení fungování aplikace.

Horizontální škálování

Cílem horizontálního škálování je shlukovat obchodní příležitosti dle obchodních přístupů. Obchodním přístupem je styl (s trochou nadsázky lze říci business model), jakým se obchodník snaží dosáhnout zisku. Příkladem budiž obchodní přístup relative values, do kterého můžeme zařadit druhy arbitráží, long/short strategie, pair-trading apod. Společným jmenovatelem přístupu je fakt, že obchodník hledá dvojice finančních aktiv, které mezi sebou mají nějakou „ekonomickou“ vazbu a sleduje vzájemné (relativní – odtud plyne název přístupu relative values) ocenění těchto dvou aktiv. V situaci, kdy dojde k distorzi mezi relativním oceněním, obchodník nalézá obchodní příležitost (tzv. svůj trh) a tuto situaci využívá otevřením obchodních pozic, které profitují z postupného vymizení této „chyby“ v ocenění (výše nazváno jako distorze). Toto schéma ilustruje situace, která nastala po pádu Lehman Brothers. Na trhu nastal stav, kdy byly v důsledku globálního napětí a zvýšené volatility ceny CDS na vládní dluhopisy České republiky vyšší než ceny CDS na dluhopisy české společnosti ČEZ. Viděno optikou teorie, která říká že „riziko jedné společnosti“ = „riziko země, ve které se společnost obchoduje“ + „specifické riziko odvětví/konkrétní firmy“ se jeví tato situace jako nesmyslná. V okamžiku, kdy takových stresových událostí nastane víc, nastává samozřejmě i více těchto obchodních příležitostí. Motivací uživatele modulu relative values je tyto distorze objevovat v reálném čase a využívat obchodní příležitostí, které tyto situace nabízí. Všimněte si, že v tomto schématickém popisu procesu odhalení a využití obchodní příležitosti není žádná zmínka o „predikci budoucí hodnoty“. Velmi často se obchodníci upínají na „predikci a forecasting“ budoucích hodnot, nicméně absolvovat tuto nesmírně složitou disciplínu není často nezbytné, jak napovídá uvedený příklad.

Aplikace je konstruována tak, že 1 obchodní přístup = 1 modul. Obchodní přístupy uvažované v aplikaci jsou:

Vertikální škálování

Vedle obchodních příležitostí, existuje celá řada dalších oblastí (stavebních bloků), které přispívají k odhalování obchodních příležitostí, tvorbě obchodních systémů nebo zvyšování jejich výkonnosti. Vertikální škálování rozděluje obchodní systém na stavební bloky, které mají v jeho rámci specifickou roli. Tyto bloky lze v mezikroku shlukovat do oblastí, které technicky přispívají k tvorbě a řízení obchodních strategií (trading, optimalizace portfolia, statistika a pravděpodobnost). Smyslem vertikálního škálování je ilustrace návaznosti prací (= návaznost aplikací jednotlivých metodických balíčků/bloků) při tvorbě obchodního systému. Bloky, ze kterých se obchodní strategie skládají, jsou:

Blok

Oblast

vstupní pravidla Trading
money management
risk management
výstupní pravidla
modely popisující danou časovou řadu Statistika charakterizující závislost chování ceny a dosahovaných výsledků
persistence vývoje časové řady
aproximovaná entropie časové řady
kontinuální optimalizace finančních aktiv zahrnutých v  portfoliu za účelem minimalizace rizika/maximalizace  výnosu Optimalizace portfolia

Charakter týmu

Z výše uvedených odstavců vyplývá, že náš tým, byť se věnuje tématům velice blízkým tradingu, není specializovaný pouze na trading. Exekuce, řízení pozice a výstupní pravidla jsou samozřejmě nedílnou součástí naší práce, ale fakticky je to pouze jedna z oblastí, které se tým věnuje. Oblasti, kterým se tým věnuje, úzce souvisí s vytvoření aplikace, která obsahuje moduly pro testování a stavbu obchodních systémů. Přičemž platí, že 1 modul = 1 obchodní přístup. Každý obchodní přístup pak může samozřejmě generovat spoustu obchodních systémů (strategií).

Závěr

Uživateli (analytikovi/portfolio manažerovi) se tímto způsobem dostává do rukou robustní nástroj, který pomůže najít a využít obchodní příležitost až do jejího zániku, aby mohl vzápětí najít příležitost další, protože jak se říká „strategies die, skills survive“.

Research & Development team se aktuálně zaměřuje na vývoj obchodních strategií zaměřených na futures kontrakty pro ropu, zemní plyn a zlato. Tyto komodity se obchodují na centralizovaných amerických burzách NYMEX a COMEX a patří mezi nejvíce likvidní, přičemž se denně realizují transakce za miliardy dolarů. Vysoká likvidita a zájem ostatních obchodních subjektů vytváří vhodné prostředí pro implementaci krátkodobých momentových strategií využívajících neefektivity tržního prostředí. Vzhledem k povaze těchto komodit jak z hlediska potřebné volatility, tak i z hlediska struktury samotného finančního instrumentu, který je derivátem využívajícím finanční páku, je vhodné zařazení těchto komodit do výzkumného portfolia.

R&D team vyvíjí a optimalizuje obchodní strategie vycházející z rule-based konceptu, které vykazují pozitivní performance a s určitou pravděpodobností dokáží předpovědět vznik nového krátkodobého cenového momenta.

Implementací moderních technologií pro analýzu performance strategií a souvisejících rizik je prováděn exaktní a přesný výzkum, který dokáže rigorózně otestovat danou strategii. Oproti “zastaralým” technologiím dokáží ty moderní implementovat reálnou exekuci obchodních příkazů založených na skutečně realizovaných obchodech. Výzkumník tak dostává výsledky performance strategie téměř totožné s reálnou exekucí obchodní strategie. Právě při aplikaci zastaralých technologií, které neprováděly simulaci reálného tržního prostředí, docházelo často k výrazně odlišným výsledkům navržené a optimalizované strategie vůči reálné aplikaci.

Vývoj a optimalizace strategií pomocí moderních technologií je jeden z nosných pilířů celého projektu.

Po dokončení vývoje budou strategie pro obchodování ropy, zemního plynu a zlata zařazeny do portfolia, které bude řízeno obchodním konceptem metastrategie založené na chytré alokaci prostředků do jednotlivých strategií.

Myšlenkové workflow:

Jan Budík